Tehtäviä

Seuraavat tehtävät on tarkoitus toteuttaa ongelmalähtöisen oppimisen avulla 3-5 hengen ryhmissä. Tehtävissä voitte käyttää apuna lopussa olevaa taulukkoa tai tehdä huolelliset muistiinpanot työskentelyn jokaisesta vaiheesta. Kannattaa tutustua ongelmalähtöisen oppimisen periaatteisiin ennen tehtävien tekemisen aloittamista. Ongelmalähtöisestä oppimisesta löytyy lisää täältä.

Tehtäviä on kolme ja ne käsittelevät muovien kierrätystä Suomessa, muoveja merissä ja muovien hajoavuutta luonnossa. Tehtävistä kannattaa valita se, mikä sopii parhaiten juuri sinun opetustavoitteisiisi.

Muovien kierrätys Suomessa

Aloittakaa lukemalla alla oleva artikkeli. Artikkelista käy ilmi, että muoveja valmistetaan suuria määriä vuosittain. Suurinta osaa tästä muovista ei saada hyödynnettyä käytön jälkeen. Suomessa haluamme olla edelläkävijöitä ympäristöasioissa ja teistä kemisteistä on valittu työryhmiä kehittämään ratkaisuja Suomen muovien kierrätykseen. Laatikaa ja esittäkää kehittämänne ratkaisut muille työryhmille.

http://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/jan/20/from-oil-use-to-ocean-pollution-five-facts-about-the-plastics-industry

 1. Valitkaa ryhmänne sisältä puheenjohtaja ja kirjuri. Puheenjohtajan vastuulla on pitää huoli, että keskusteluissa kaikki pääsevät puhumaan ja kaikkien mielipiteet otetaan huomioon. Hän varmistaa myös aikataulussa pysymisen. Kirjuri kirjaa käydyt pohdinnat ylös. Muiden tehtävänä on osallistua aktiivisesti keskusteluihin ja esittää avoimesti omia ajatuksia. Voitte käyttää apuna suunnittelussa oheista taulukkoa tai tehdä muistiinpanot vapaassa muodossa.
 2. Käykää tapaus yhdessä läpi ja katsokaa ovatko kaikki termit ja käsitteet tuttuja.
 3. Määritelkää saamanne tapauksen ratkaisua vaativat ongelmat.
 4. Miettikää syitä ongelmalle. Kaikki ehdotukset tulee kirjata ylös ja pohtia ryhmässä. Pohdinnan perusteella ehdotuksia voidaan hyväksyä jatkoa varten, muokata tai hylätä. Kaikkien tulee rohkeasti esittää omia ehdotuksia.
 5. Kehittäkää mahdollisia ratkaisuja edellisen pohdinnan perusteella ja lajitelkaa ne sen mukaan miten uskotte niiden olevan toteutettavissa
 6. Miettikää yhdessä mitä teidän tulee tietää ongelmasta, jotta pystytte kehittämään parhaan mahdollisen ratkaisun. Käyttäkää apuna edellisien kohtien pohdintoja.
 7. Jakakaa edellisen kohdan yhdessä päätetyt oppimistavoitteet ryhmän kesken. Tämän jälkeen jokainen voi itse lähteä etsimään tietoa sovituista asioista. Tiedot tulee olla kerättynä sovittuun oppituntiin mennessä. Lähteinä voi käyttää kirjoja, internetiä tai esimerkiksi asiantuntijoita (henkilöitä jotka työskentelee alalla tai muuten tietävät asiasta).
 8. Seuraavan tunnin alussa kokoontukaa takaisin ryhmiin ja käykää yhdessä läpi mitä opitte itseopiskelun aikana. Opitun perusteellä miettikää ryhmässä ratkaisu alkuperäiseen ongelmaan. Tehkää ratkaisusta ja sen toteutuksesta esitys.
 9. Lopuksi jokainen kirjoittaa lyhyen rapotin omasta oppimisprosessistaan ja palauttaa sen opettajalle seuraavaan tuntiin mennessä. Raportissa tulee kuvailla työskentelyn eri vaiheita ja mitä olet oppinut.

 

 

Muovit meressä

Aloittakaa lukemalla alla oleva artikkeli, jossa kuvataan muovien aiheuttamia ongelmia merissä. Artikkelissa esitetty ratkaisumahdollisuus on nuoren miehen keksimä. Tämä osoittaa, että nuoret osaavat keksiä luovia tapoja ratkaista ongelmia. Tästä syystä lähdemmekin nyt ryhmittäin kehittämään omia ratkaisujamme meressä olevan muovijätteen vähentämiseen. Ratkaisu voi olla minkälaisia tahansa, kunhan mietitte niiden toimivuutta ja toteutustapoja.

http://yle.fi/uutise/maailman_merissa_pyorii_miljoonia_tonneja_muovijatetta__keksijat_taistelevat_jattilaisongelmaa_vastaan/8610827

 1. Valitkaa ryhmänne sisältä puheenjohtaja ja kirjuri. Puheenjohtajan vastuulla on pitää huoli, että keskusteluissa kaikki pääsevät puhumaan ja kaikkien mielipiteet otetaan huomioon. Hän varmistaa myös aikataulussa pysymisen. Kirjuri kirjaa käydyt pohdinnat ylös. Muiden tehtävänä on osallistua aktiivisesti keskusteluihin ja esittää avoimesti omia ajatuksia.
 2. Käykää tapaus yhdessä läpi ja katsokaa ovatko kaikki termit ja käsitteet tuttuja.
 3. Määritelkää mikä on se ongelma mitä pyritään ratkaisemaan.
 4. Miettikää syitä ongelmalle. Kaikki ehdotukset tulee kirjata ylös ja pohtia ryhmässä. Pohdinnan perusteella ehdotuksia voidaan hyväksyä jatkoa varten, muokata tai hylätä. Kaikkien tulee rohkeasti esittää omia ehdotuksia.
 5. Kehittäkää mahdollisia ratkaisuja edellisen pohdinnan perusteella ja lajitelkaa ne. Miettikää myös miten ratkaisuja olisi mahdollista toteuttaa.
 6. Miettikää yhdessä mitä teidän tulee oppia ongelmaan liittyen, jotta pystytte kehittämään parhaan mahdollisen ratkaisun. Käyttäkää apuna edellisien kohtien pohdintoja.
 7. Jakakaa edellisen kohdan yhdessä päätetyt oppimistavoitteet ryhmän kesken. Tämän jälkeen jokainen voi itse lähteä etsimään tietoa sovituista asioista. Tiedot tulee olla kerättynä sovittuun oppituntiin mennessä. Lähteinä voi käyttää kirjoja, internetiä tai esimerkiksi asiantuntijoita (henkilöitä jotka työskentelee alalla tai muuten tietävät asiasta).
 8. Kun itseopiskelu on saatu valmiiksi sovittuna ajankohtana, kokoontukaa takaisin ryhmiin ja kertokaa muille ryhmäläisille mitä opitte. Pohtikaa yhdessä heräsikö itseopiskelun aikana lisää kysymyksiä mihin tarvitaan vastauksia, jotta ongelma saadaan ratkaistua. Käykää yhdessä läpi onki vielä jotain mitä pitää opiskella.
 9. Kun tarvittava tieto on kasattu, kootkaa kaikki tieto yhteen ja lähtekää rakentamaan lopullista ratkaisuanne. Kun ratkaisu on saatu suunniteltua, laatikaa siitä ja sen toteutuksesta esitys. Olkaa valmiina perustelemaan miten päädyitte kyseiseen ratkaisuun. Kun kaikki ryhmät ovat valmiita, esitellään tuotokset seuraavalla työkerralla.
 10. Lopuksi kirjoittakaa lyhyen raportin työskentelystään. Raportissa tulee kuvailla työskentelyn eri vaiheita ja mitä olet oppinut.

 

 

Muovien hajoaminen luonnossa

Muovien haitaksi on luettu niiden säilyminen luonnossa. Nykyään on kehitetty biohajoavia muoveja, joiden on tarkoitus hajota muun biomassan mukana vaarattomiksi yhdisteiksi. Teidän tehtävänänne on tutkia erilaisten muovilaatujen hajoamista luonnossa. Suunnitelkaa koejärjestelyt ja toteuttakaa ne.

 1. Käykää tehtävänanto huolella läpi ja miettikää mitä käsitteitä siihen liittyy.
 2. Pohtikaa mitä ongelmia hajoavuuteen ja hajoamattomuuteen liittyy ja mistä nämä ongelmat voivat johtua.
 3. Pohtikaa yhdessä millaisia koejärjestelyitä tiedätte. Pohtikaa ainakin minkälaisia laitteistoja voidaan käyttää, miten tuloksia voi mitata ja verrata keskenään sekä mittakaavaa.
 4. Miettikää mitä teidän tulee oppia lisää aiheesta, jotta voitte kehittää toimivan koejärjestelyn.
 5. Jakakaa tarvittavat opittavat asiat ryhmän kesken ja kukin lähtee itse etsimään tieota omasta aiheestaan.
 6. Itseopiskelun jälkeen kokoonnutaan ryhmiin ja kukin selittää oppimansa asiat muille ryhmän jäsenille.
 7. Kun olette saanut koottua kaiken tarvittavan tiedon, lähtekää kehittämään koejärjestelyitä, joilla on mahdollista testata muovien hajoavuutta luonnossa. Miettikää eri vaihtoehtoja toteutustavoille ja valitkaa mielestänne paras.
 8. Kun ryhmä on yhdessä päättänyt ja suunnitellut koejärjestelyt, toteuttakaa ne.
 9. Kun koe on suoritettu, kerätkää siitä saadut tulokset ja tehkää johtopäätökset. Mitä kokeesta opittiin? Mihin tätä tietoa voi käyttää? Mitä olisi voinut tehdä toisin?
 10. Esitelkää koejärjestelyt, tulokset ja johtopäätökset muille ryhmille.
 11. Ryhmät tekevät lopuksi yhdessä raportin kokeestaan. Raportissa pitää kuvailla mitä tietoa etsittiin ennen suunnittelua, mitä eri vaihtoehtoja koejärjestelyihin pohdittiin, miten koejärjestelyt toteutettiin, arvio työskentelystä, tulokset ja miten johtopäätöksiin päädyttiin.

 

 

Mainokset