OPS

Ongelmalähtöisen oppimisen avulla on mahdollista kehittää oppilaiden tiedonhankintaa, luonnontieteellisen tiedon kehittymistä, yhteistyö- ja ongelmanratkaisuataitoja. Näitä taitoja on tarkoitus kehittää sivuston materiaalien avulla. Muovien kierrätys toimii kontekstina, jonka avulla voidaan opettaa muoveja ja niiden kemiaa, muovien kierrätystä, kestävää kehitystä ja kemian merkitystä yhteiskunnalle. Seuraavaksi on käyty läpi tarkemmin miten sivuston materiaalit liittyvän lukion- ja peruskoulun opetussuunnitelmiin.

Lukio

Lukion opetussuunnitelmassa kestävä kehitys tulee esille ainerajat ylittävässä aihekokonaisuudessa Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu. Muovien kierrättämisen avulla jokainen pystyy vaikuttamaan ja ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan. Sivuston tiedoilla ja tehtävillä on pyritty lisäämään oppilaiden tietoisuutta omasta toiminnastaan ja niiden vaikutuksista isomassa mittakaavassa.

Sivuston tehtävien tarkoituksena on myös kehittää oppilaiden tiedonhakutaitoja. Tiedonhaku ja lähteiden arviointi on osa kokonaisuutta Monilukutaito ja media. Tehtävissä pyritään ratkaisemaan ongelmia mahdollisimman luovasti ja monipuolisesti ja niissä tutustutaan muovien kierrätyksessä käytettäviin teknologisiin ratkaisuihin. Nämä kohdat kuuluvat Teknologia ja yhteiskunta kokonaisuuden alle.

Lukion kemian opetuksen tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opetuksen on tarkoitus myös kuvata kemian merkitystä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Tehtävien tarkoitus on kehittää kemian opetuksen yleisten tavoitteiden mukaisesti luonnontieteellistä ajattelua, tiedonhankintaa, tietojen soveltamista, yhteistyötä ja tulosten arviointia.

Kurssien osalta sivusto ja tehtävät sopivat parhaiten KE4-kurssille, Materiaalit ja teknologia, jossa käsitellään kemian merkitystä teknologiassa ja yhteiskunnassa sekä polymeerejä. Kurssin tavoitteisiin lukeutuu myös tieto- ja viestintäteknologian käyttö tuotosten muodostamisessa, tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu ja yhteistyön merkitys kemiallisen tiedon tuottamisessa.

KE5-kurssin, Reaktiot ja tasapaino, sisällöissä mainitaan kemian merkitys kestävän tulevaisuuden merkityksessä. Tehtäviä voi tällöin käyttää painottaen kestävän kehityksen huomioimista. Tehtäviä voi käyttää myös soveltavilla tai syventävillä kursseilla joilla käsitellään eri materiaaleja ja kestävää kehitystä.

Perusopetus

Perusopetuksen vuosiluokilla 7.-9. yleisinä tavoitteina on kehittää oppilaiden yhteistyötaitoja, auttaa oppilaita ymmärtämään miten heidän valintansa vaikuttavat ympäristöön, painottaa kestävän tulevaisuuden merkitystä sekä sitä miten siihen voi vaikuttaa (L7). Muovien kierrätys soveltuu aiheena hyvin havainnollistamaan miten itse voi vaikuttaa ja mitkä asiat vaikuttavat kierrätyksen tehokkuuteen. Kokonaisuudessa Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) kehotetaan oppilaita monipuoliseen tiedonhankintaan ja tuottamiseen sekä painotetaan tietolähteiden käyttöä monipuolisesti tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana.

Vuosiluokkien 7.-9. kemian tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opetuksen tarkoituksena on välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Opetuksen tulisi ohjata oppilaita luonnontieteille luonnolliseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja vuorovaikutukseen.

Opetussuunnitelman tavoitteet, joihin sivuston materiaali soveltuu:
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa

T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa sekä osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeino elämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Opetussuunnitelman sisällöt joihin sivuston materiaali liittyy:
S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä
S3 Kemia yhteiskunnassa
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Mainokset